Gravsted

De aller fleste ønsker å ha et gravsted de kan gå til for å minnes og ære de man er glad i. Dette kan være enten en kistegrav eller en urnegrav. Alle i Norge har krav på en grav, uavhengig av trosretning.

Hvordan tildeling av gravsted foregår

Alle har i utgangspunktet krav på en grav i den kommunen man er bosatt. Om grav i annen kommune er ønskelig, må det søkes spesielt. Det kan vi ordne.

 

Er kiste- eller urnegrav etablert, kan den fritt benyttes til urnenedsettelse så fremt ansvarlig for graven aksepterer dette. Eksisterende kistegraver kan som hovedregel benyttes til kister hvis graven er over 20 år eller opprinnelig bestilt som festegrav.

Nedsetting av urne

Urnenedsettelse utføres av Gravplassforvalterens personale. Det arrangeres vanligvis ingen seremoni ved nedsettelse av urne, men de nærmeste pårørende kan velge å være til stede. Er det ønskelig med prest, kan vi ordne det.

 

Urnenedsettelsen skal gjennomføres innen seks måneder. Kontakt oss om dere ønsker å være tilstede ved urnenedsettelsen, slik at tidspunktet kan avtales

Flytting av urne eller kiste

Kiste eller urne skal ligge urørt i fredningstiden i henhold til 'Lov om kirker og kirkegårder' og 'Lov om likbrenning'. Bare i helt spesielle tilfeller godkjennes flytting av urner. Det skal svært tunge argumenter til for å få tillatelse til å flytte en kiste etter urne.

Urnegrav

En urnegrav er normalt delt i fire like store deler, med plass til fire urner. Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav i 20 år, tilsvarende fredningstiden. Hvis graven brukes til nedsettelse av en ny urne før 20-års perioden utløper, vil frigravsperioden forlenges med 20 år fra siste urnenedsettelse.

 

Når det er gått 20 år siden siste gravlegging av urne, må ansvarlig for graven ta stilling til om den skal beholdes eller slettes. Ønskes graven opprettholdt, er det formelt avtalt når festeavgift er betalt.

Festegrav / Dobbel grav

Det er muligheten å feste en kistegrav ved siden av en ny kistegrav som opprettes. De fleste gravplasser har mulighet for dette. Festetiden i Fjell, Sund, Øygarden og Bergen er 20 år. Det er en avgift som følger ved opprettelse av festegrav.

 

Når festetiden utløper får myndighetene på ny råderett over gravstedet hvis man ikke forlenger avtalen.

Frigrav / Enkel grav

Den vanligste typen grav i dag er urnegrav eller en kostnadsfri og enkel kistegrav, såkalt frigrav. Pårørende har full råderett over frigraver i fredningstiden.

 

Når fredningstiden er utløpt kan pårørende slette graven eller forlenge fredningstiden med inntil 20 år, mot fastsatt avgiftsbetaling.

Anonym grav

Er fast gravsted uønsket kan urnen nedsettes kostnadsfritt i en minnelund, gjerne kalt det anonyme feltet. I Fjell kommune ligger det anonyme feltet på Foldnes gravplass, i Bergen har vi slike felt på Møllendal, Loddefjord og Åsane gravplass. Sund og Øygarden har for tiden ikke anonyme graver.

Stedet hvor urnen settes ned merkes ikke på et anonymt felt/minnelund.

Navnet minnelund

På en navnet minnelund er det et felles minnesmerke hvor det settes opp et eget navneskilt for hver av de avdøde. Hvis ønskelig har man anledning til å være tilstede ved urnenedsettelsen.

Fjell kommune har en navnet minnelund på Foldnes gravplass, Bergen kommune på Åsane og Fana gravplass. I Øygarden er navnet minnelund pr i dag forbeholdt personer forsvunnet på havet. I Sund er det for tiden ikke navnet minnelund.

Muslimsk felt

Muslimsk felt er et eget gravfelt som vender mot Mekka og som er foreholt muslimske begravelser. Fjell kommune har et muslimsk felt på Foldnes gravplass. I Bergen er det muslimsk felt på Gravdalspollen og Loddefjord.

Adresse: Skjenet 2, 5354 Straume

Telefon: 56 32 08 90

Epost: post@sotraogomegn.no

Medlem av:

Copyright 2018 Sotra og Omegn Begravelsesbyrå AS | Alle rettigheter reservert