Spørsmål og svar

Under besvarer vi en del av de mest spurte spørsmålene folk har. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her kan du alltid kontakte oss så skal vi hjelpe.

 • Hva skal jeg gjøre hvis det skjer et dødsfall i nærmeste familie når jeg er bortreist?

  Det er viktig at du kontakter oss så fort som mulig på 56 32 08 90. Vi vil da ta hånd om det som må ordnes innledningsvis. I samråd med dere vil vi  finne når det er mulig å gjennomføre gravferden. Vi vil så begynne å gjøre forberedelser til dette. Ved gyldig grunn til å overskride Gravferdslovens grensen på 10 virkedager mellom dødsfall og gravferd vil vi søke kommunen om utsettelse.

 • Hva er forskjellen mellom bisettelse og begravelse?

  Ved en bisettelse vil det bli gjennomført en kremasjon etter seremonien. Ved en begravelse vil man etter seremonien senke kisten på gravplassen.

 • Må man gjennomføre en seremoni?

  Nei, det er opp til nærmeste pårørende å avgjøre om man ønsker en seremoni eller ikke. Alternativet vil ofte være kun å gjennomføre en kremasjon.

 • Når kan vi gjennomføre en seremoni?

  En kirkelig gravferd vil i vanligvis være tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag. For borgerlig, Human-Etisk eller andre trossamfunn vil også mandag kunne benyttes. Det er ingen gravferder lørdag og søndag.

  I følge gravferdsloven skal seremonien finne sted senest 10 virkedager etter dødsfall.

 • Må det være en prest tilstede ved en seremoni?

  Ved en religiøs seremoni vil det være naturlig å ha en prest eller forretter til stede fra det trossamfunnet man tilhører.

  Ved en Human-Etisk gravferd stiller det en taler fra Human-Etisk. Det er ingen kostnad knyttet til dette for medlemmer. Ikke-medlemmer bil kunne leie en taler, dette kan vi ordne.

  Ved en  borgerlig gravferd kan man selv avgjøre hvem man ønsker skal lede seremonien. Hvis ønskelig vil vi være behjelpelig med å skaffe en seremonileder.

 • Hvem skal ta kontakt med presten eller den som skal lede seremonien?

  Det vanlige er at vi ordner dette når vi sitter i samtale med dere.

 • Hvem bestemmer hva som skal benyttes av musikk og fellessang ved en gravferd?

  I utgangspunktet er det de pårørende som velger musikk og fellessang. Dette skal så godkjennes av prest og organist som har rett til å be om endringer hvis de mener valgene er upassende. Som tommelfinger regel skal fellessang ved en kirkelig gravferd kommer fra en salmebok, mens fellessang ved en Human-Etisk gravferd ikke kan ha religiøst innhold. Ved en borgerlig gravferd velger man helt fritt.

 • Må jeg gå i svarte klær i en seremoni?

  Det er ikke lengre påkrevd at man kun benytter svart. Det er likevel vanlig at man har pene klær, og gjerne mørke farger.

 • Bør eller kan vi ta med små barn i seremonien?

  Ja, men det kan være lurt å forberede seg på at små barn kan blir forstyrrende og at man da bør ta en tur utenfor.

 • Hva skjer på gravplassen under en begravelse?

  På graven vil det først være fellessang og så jordpåkastelse. Etter det vil kisten senkes med i graven, og så avsluttes det med ny fellessang.

 • Hvem er det som bærer og senker kisten ved en begravelse?

  Det er vanligvis familie eller nære venner som bærer og senker kisten. Hvem dette skal være er avtalt på forhånd. På enkelte gravplasser har man et senkeapparat hvor kisten senkes automatisk.

 • Må vi ha en gravmarkør / ventetegn på graven?

  I henhold til mommunens vedtekter skal alle graver være merket til enhver tid. Det mest vanlige da er å benytte en gravmarkør. Hvis man ikke ønsker dette vil det blitt satt opp en liten merkepinne på graven.

 • Hvis jeg vil sende blomster til seremonien - hvordan ordner jeg det?

  Hvis du ønsker å sende blomster kan du ta kontakt med oss på telefon 56 32 08 90 så vil vi påse at blomstene blir laget og levert.

 • Hvem er 'nærmeste pårørende'?

  Det er gravferdslovens § 9 som definerer hvem som formelt er nærmeste pårørende. Loven sier at nærmeste etterlatte person over 18 år i følgende rekkefølge har rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.

 • Vi ønsker at det skal gies en gave til en organisasjon fremfor blomster i seremonien. Hvordan får vi vite om dette var til nytte?

  De fleste organisasjonene setter opp en liste over hvor mye som er kommet inn og hvem som har gitt. Det er derfor vi ber i annonsen om at innbetalinger merkes med avdødes navn. Denne oversikten sendes siden til de pårørende.

 • Vi ønsker et minnesamvær etter seremonien, kan dere hjelpe med dette?

  Ja, vi ordner alt i forbindelse med både minnesamvær ute og bespisning hjemme hvis dere foretrekker det.

 • Får vi noen stønader fra det offentlige?

  Ja, gitt visse forutsettinger kan man søke om både stønad til transportkostnader og gravferdsstønader. Du kan lese mer om det her.

   

  De fleste kjenner til begrepet "Gravferdsstønaden". Dette var en generell stønad på kr. 4000,- som alle fikk tidligere. 1. januar 2003 ble denne stønaden fjernet til fordel for Behovsprøvd Gravferdastønad.

 • Hvem søker om eventuelle stønader fra det offentlige?

  Vi vil ordne med alle nødvendige søknader hvis vi ser at det er grunnlag for det. Vi vil også fremskaffe nødvendig dokumentasjon i de tilfeller dette er mulig.

 • Hvordan får jeg utlevert dødsattesten?

  Dødsattesten (eller "Legeerklæring om dødsfall" som er det korrekte navnet) er et privat skjermet dokument som ikke vil bli utlevert. I de tilfeller det kreves dokumentasjon på dødsfallet kan man benytte en Skifteattest eller Uskifteattest som man får fra Tingretten eller Lensmannen.

 • Hvordan kommer jeg i kontakt med Tingretten eller Lensmannen?

  Vi vil påse at dødfallet blir meldt til Tingretten eller Lensmannen. I Bergen Kommune vil man så motta et brev fra Tingretten om hvordan man så skal forholde seg videre. For Fjell, Sund og Øygarden forventer man at de pårørende selv ta initiativet for å opprette kontakt. Vi vil kunne informere om hvordan dette forholder seg i ditt tilfelle.

 • Hvem tar ansvar for booppgjøret?

  I samtale med Tingretten eller Lensmannen vil dere avgjøre den skifteformen som er best for dere. Ut fra det følger det hvem som tar ansvar for booppgjøret.

 • Hvis avdødes bankkonti blir stengt, hvordan får vi tilgang til dem?

  Når Tingretten eller Lensmannen mottar Legeerklæring om dødsfall og dødsfallet blir meldt blir dødsfallet registrert i Folkeregisteret. Etter dette vil avdødes konto bli stengt. Disse kan så åpnes ved fremvisning av Skifteattest eller Uskifteattest.

 • Hvilke oppgaver utføres av begravelsesbyrået?

  Vår oppgave er å legge alt tilrette slik dere ønsker det og påse at alt av nødvendige forberedelser og dokumentasjon er på plass.

Adresse: Skjenet 2, 5354 Straume

Telefon: 56 32 08 90

Epost: post@sotraogomegn.no

Medlem av:

Copyright 2018 Sotra og Omegn Begravelsesbyrå AS | Alle rettigheter reservert